Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 31 2019

0003 37e5
Reposted fromretro-girl retro-girl viamikrokosmos mikrokosmos
Chodźmy się kochać,
mówisz,
a ja nie muszę nigdzie iść bo kocham Cię tu i teraz
— Wiesław Myśliwski (via plastikowe)
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viatobecontinued tobecontinued
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin
2032 c0de 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
Wszystko można odłożyć na później, ale kochać trzeba teraz.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairmelin irmelin

January 30 2019

1189 a9c6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
Reposted frommrrru mrrru vianieobecnosc nieobecnosc
7165 f02a
Reposted fromunaswabsurdzie unaswabsurdzie via48hrs 48hrs

January 17 2019

6935 5b24 500

Bardarbunga, Iceland

Reposted fromslappys slappys vianieobecnosc nieobecnosc
3193 f873 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viajestemjeden jestemjeden
0629 dfa1
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin

January 13 2019

0211 7ad8 500
Masculin Feminin
Reposted fromPoranny Poranny

January 12 2019

1912 7ed8 500
z wywiadu z J.Gajosem
"Co czytali sobie kiedy byli mali"
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway vianieobecnosc nieobecnosc

Wszystkie niebezpieczeństwa, jeżeli człowiek stanie z nimi oko w oko, są mniejsze niż wyobrażone. W przestrzeni emocjonalnej, wbrew prawom geometrii - dystans wyolbrzymia
— Z.Herbert - "Herbert nieznany.Rozmowy"

January 10 2019

2830 3e94
Thomas Struth, Visiteurs, 1989, Musée du Louvre
Reposted fromgreengables greengables viaintotheblack intotheblack
5293 c472
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamalinowowa malinowowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl