Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 12 2019

4655 df62 500
Reposted frommalice malice viastepywilcze stepywilcze
1385 0c04 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
"Jak się człowiek przyzwyczai, że nie dostaje tego czego pragnie, to stopniowo sam nie wie już, czego naprawdę chce".
— Haruki Murakami "Kronika ptaka nakręcacza"
Reposted fromstercum stercum
0383 a847
Reposted fromEtnigos Etnigos viasoko soko
1369 e1b2 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasoko soko
0165 ec12 500
2729 d990
Reposted fromEtnigos Etnigos viasoko soko
7002 1e58
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasoko soko
Jesteś o tyle spojrzeń ode mnie. Jest mi o tyle Twych spojrzeń samotniej.
— Krzysztof Baczyński
Reposted fromupinthesky upinthesky vianezavisan nezavisan
6446 c0d6 500
Reposted fromambiente ambiente vianieobecnosc nieobecnosc
2960 ec29 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vianieobecnosc nieobecnosc
1655 ba69
Reposted fromkarahippie karahippie viagonnabebetter gonnabebetter
Ja po prostu wiem, że tak zwany dobry adres to człowiek, nie ulica.
— Dorota Terakowska
1626 d300
Reposted fromkarahippie karahippie viagonnabebetter gonnabebetter
3684 e9ea 500
Cold War, P. Pawlikowski (2018)
Reposted frommovieguy movieguy viadezynwoltura dezynwoltura
2230 d74d
Reposted fromunco unco viaAmericanlover Americanlover

"Nikomu przedtem i nikomu potem nie czytałem wierszy; mam w sobie dobrze funkcjonujący bezpiecznik wstydu, który broni mi obnażać się zbytnio wobec ludzi, mówić przy innych o swoich uczuciach; a czytać wiersze - to w moim pojęciu tak, jakbym nie tylko mówił o swoich uczuciach, ale jakbym mówił o nich stojąc na jednej nodze; pewna nienaturalność, która kryje się w samej istocie rytmu i rymu, wprowadzałaby mnie w zakłopotanie, gdybym miał oddawać się inaczej niż w samotności".

Milan Kundera "Żart"

Reposted fromjustmine justmine

November 08 2019

3337 3e38 500
8487 7135 500
Reposted frommalice malice viajustmine justmine
9687 8669
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl