Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2019

2823 e9fc
Reposted fromNanutka Nanutka viathebelljar thebelljar

March 10 2019

3094 3c54 500

fausses-apparences:

flamande:

The Hermitage Museum. Saint Petersburg, Russia. 10/04/2015

x

Reposted fromtosiaa tosiaa vialekkaprzesada lekkaprzesada
0812 138b 500

March 09 2019

Strzemiński mówił: każdego człowieka należy uważać za dobrego. Zakładaj, że w nim tkwi dobro, jeżeli on popełni coś nie tak, to już jest jego wina, nie naszego osądu. I ja tak zakładam.

— Andrzej Strumiłło w książce Justyny Dąbrowskiej "Miłość jest warta starania"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via48hrs 48hrs
5158 182b 500
Reposted frombabyface babyface viatobecontinued tobecontinued
1105 7ab3 500

lilium-bosniacum:

Sarajevo, Bosnia. January 1994, By Jean Claude Coutausse

Reposted fromcroiea croiea viatobecontinued tobecontinued

March 07 2019

March 06 2019

alexstrohl:

Exploring the Isle of Skye for Johnnie Walker, 2014

9590 db47 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viainsanedreamer insanedreamer
9199 52da 500

March 03 2019

8106 a74c 500
Reposted fromtwice twice vialekkaprzesada lekkaprzesada
2296 4b30
Reposted fromtwice twice vialekkaprzesada lekkaprzesada

January 31 2019

0003 37e5
Reposted fromretro-girl retro-girl viamikrokosmos mikrokosmos
Chodźmy się kochać,
mówisz,
a ja nie muszę nigdzie iść bo kocham Cię tu i teraz
— Wiesław Myśliwski (via plastikowe)
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viatobecontinued tobecontinued
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin
2032 c0de 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl